Disclaimer

Algemeen
Deze website, www.proplanet.nl, hierna te noemen ‘deze website’, wordt beheerd door Proplanet B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81012772, hierna te noemen ‘Proplanet’.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten, teksten en beelden op deze website berusten bij Proplanet of zijn toeleveranciers.

De informatie op deze website is bedoeld voor eigen of intern gebruik van (potentiële) afnemers en partners van Proplanet. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website of delen daarvan voor andere doelen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proplanet.

Proplanet behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen aan de gebruiker.

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid door Proplanet samengesteld en onderhouden. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. Proplanet wijst de gebruiker daarom op het belang om de informatie op deze website te verifiëren alvorens op de inhoud van deze website gebaseerde activiteiten te ondernemen of beslissingen te nemen.

Links
Op deze website zijn verwijzingen en/of hyperlinks naar websites die niet door Proplanet worden beheerd opgenomen. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door Proplanet. Proplanet wijst de gebruiker er echter op dat Proplanet geen invloed heeft op de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Het staat de gebruiker vrij een hyperlink naar (een pagina van) deze website te maken, mits de verwijzing naar deze website niet is bedoeld voor negatieve publiciteit of aandacht voor Proplanet of haar producten of diensten. Proplanet behoudt zich het recht voor de gebruiker op ieder moment naar eigen inzicht te verzoeken een door de gebruiker geplaatste hyperlink te verwijderen.

Proplanet PIM Systeem